Administracinė informacija

Paskatinimai ir apdovanojimai

2020

Šiaulių miesto savivaldybės viešajai bibliotekai skirta projekto „Prisijungusi Lietuva: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė" padėka už bendradarbiavimą, organizuojant Saugesnio interneto savaitės veiklas ir taip prisidedant prie geresnio interneto kūrimo.

Šiaulių miesto savivaldybės viešoji biblioteka sulaukė padėkos už indėlį 2019 m. ugdant regiono gyventojų skaitmeninį raštingumą ir sėkmingą dalyvavimą projekte „Prisijungusi Lietuva".

2019

Šiaulių miesto savivaldybės viešajai bibliotekai skirta Šiaulių miesto Kultūros centro padėka už etninės kultūros puoselėjimą, aktyvų dalyvavimą tradicinėje Užgavėnių prie Rėkyvos ežero šventėje ir joje vykusiame „Baisiai gražių Morių“ konkurse.

Šiaulių miesto savivaldybės viešajai bibliotekai skirta
projekto „Prisijungusi Lietuva: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė“ padėka už bendradarbiavimą, organizuojant Saugesnio interneto savaitės veiklas ir padedant savo bendruomenės nariams jaustis saugesniais internetinėje erdvėje.

Šiaulių miesto savivaldybės viešajai bibliotekai
skirta padėka už dalyvavimą 2019 metų viešųjų bibliotekų (filialų) Metų nominacijos skyrimo konkurse.

Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos "Saulės" filialui
skirta padėka už dalyvavimą 2019 metų viešųjų bibliotekų (filialų) Metų nominacijos skyrimo konkurse.

Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos kolektyvui ir direktorei Irenai Žilinskienei
skirta padėka už profesionalų ir kūrybingą darbą, prasmingas iniciatyvas ir jų įgyvendinimą.

Šiaulių miesto savivaldybės viešajai bibliotekai
skirta Lietuvos Respublikos Prezidento padėka už veiklas, prisidedančias prie demokratijos ir atvirumo įgyvendinimo bei piliečių skatinimo įsitraukti į valstybės gerovės kūrimą.

Šiaulių miesto savivaldybės viešajai bibliotekai skirta Šiaulių kultūros centro padėka už miesto šventės "Šiaulių dienos 783" renginių programos praturtinimą veiklomis ir dovanotas įsimintinas akimirkas šiauliečiams ir miesto svečiams.

Šiaulių miesto savivaldybės viešajai bibliotekai skirta Elektronikos platintojų asociacijos padėka už socialinę atsakomybę ir svarų indėlį saugojant gamtą.

Šiaulių miesto savivaldybės viešajai bibliotekai skirta Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos padėka už aktyvų dalyvavimą Šiaulių knygų mugėje.

Šiaulių miesto savivaldybės viešajai bibliotekai skirta asociacijos "Langas į ateitį" padėka už 2019 m. indėlį stiprinant savo krašto gyventojų skaitmeninius gebėjimus.

2018

Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos  Rėkyvos filialui, pripažintam Netradicine biblioteka 2017, už inovatyvią veiklą, panaudojant IT technologijos, netradicinių, paslaugų plėtrą ir jų dermę su tradicinėmis Bibliotekos paslaugomis skirta Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos prezidentės Danguolės Abazoriuvienės padėka.

Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos „Šaltinėlio" filialo vyresn. bibliotekininkei Marytei Kibartaitei už skaitymo skatinimą, profesionalų ir nuoširdų skaitytojų aptarnavimą, surengtas literatūros parodas, 60-ies metų sukakties proga skirta Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vedėjos Dainos Kinčinaitienės padėka.

Šiaulių miesto savivaldybės viešajai bibliotekai už bendradarbiavimą, organizuojant projekto „Prisijungusi Lietuva: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė" teminę akciją „Senjorų dienos internete", kuri vyko 2018 m. lapkričio 5–9 d. skirta asociacijos „Langas į ateitį" padėka.

Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos Lieporių filialo vedėjai Reginai Vertelienei už profesionalumą, pareigingumą, vadovaujant Lieporių filialui, Lieporių bendruomenės mikrorajono telkimą, kultūrinių projektų vykdymą, 60-ies metų sukakties proga skirta Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vedėjos Dainos Kinčinaitienės padėka.

2017

Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus vyresniajai bibliotekininkei Nadieždai Sorokai už ilgametį gerą ir nuoširdų darbą, aptarnaujant skaitytojus vaikus bibliotekos įkūrimo 40-ies metų sukakties proga skirta Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus padėka.

Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus vedėjai Rimai Matulevičiūtei už aktyvų dalyvavimą iniciatyvose, kultūrinių edukacinių projektų vykdymą bei atsakingą vadovavimą Vaikų literatūros skyriui bibliotekos veiklos 40 metų proga skirta Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos padėka.

Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos vyriausiajai metodininkei bibliotekinei veiklai Marytei Eitutienei už profesionalų ir kūrybišką darbą, skaitymo kultūros puoselėjimą, kruopštumą ir atsakingumą, meilę žmonėms ir knygoms, Šiaulių bibliotekos 40 metų jubiliejaus proga skirta Lietuvos Respublikos Seimo padėka.

Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos vyriausiajai bibliotekininkei projektinei veiklai Kristinai Mikliuvienei už iniciatyvas ir kūrybinius sumanymus, plėtojant inovatyvias paslaugas bibliotekoje skirta Lietuvos Respublikos Seimo padėka.

Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos „Varsos" filialo vyriausiajai bibliotekininkei Birutei Padvarietienei už kultūrinę organizacinę veiklą, kūrybinius sumanymus bibliotekos įkūrimo 40-ies metų sukakties proga skirta Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus padėka.

Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos direktorei Irenai Žilinskienei už svarų indėlį į bibliotekininkystės raidą, bibliotekos veiklos tobulinimą, atsakingą vadybinį darbą, pažangių ir inovatyvių paslaugų diegimą, skaitymo skatinimą bibliotekos veiklos 40 metų proga skirta Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos padėka.

Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos direktorei Irenai Žilinskienei už šiuolaikiškos bibliotekos ir naujų paslaugų kūrimą, sėkmingą projektų įgyvendinimą ir ilgametį vadovavimą bibliotekos įkūrimo 40-ies metų sukakties proga skirta Šiaulių miesto savivaldybės mero padėka.

Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos direktorei Irenai Žilinskienei už ilgametį darbą bibliotekoje, pareigingumą, meilę žmonėms ir knygoms skirta Lietuvos Respublikos Seimo padėka.

Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos „Spindulio" filialo vedėjai Romualdai Dovydaitienei už bibliotekos veiklos sklaidą, prasmingas iniciatyvas skatinančias vaikų skaitymą, lavinančias jų kūrybiškumą, už ilgametį vadovavimą „Spindulio" filialui bibliotekos veiklos 40 metų proga skirta Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos padėka.

Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos Dokumentų komplektavimo ir tvarkymo skyriaus vedėjai Ingai Andruškevičiūtei už kultūrinę organizacinę veiklą, komplektuojant bibliotekos fondus bei atsakingą vadovavimą Dokumentų komplektavimo ir tvarkymo skyriui skirta Lietuvos Respublikos Seimo padėka.

Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėjai Laimutei Šileikienei už kultūrinę, organizacinę veiklą bei ilgametį vadovavimą Skaitytojų aptarnavimo skyriui skirta Lietuvos Respublikos Seimo padėka.

Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vyresniajai bibliotekininkei Nijolei Sudintienei už ilgametį nuoširdų sąžiningai ir atsakingai atliekamą darbą, aptarnaujant skaitytojus bibliotekos įkūrimo 40-ies metų sukakties proga skirta Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus padėka.

Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos Bibliografijos-informacijos skyriaus vyresniajai bibliografei Eugenijai  Mačiulienei už ilgametį, profesionalų darbą, geranoriškas iniciatyvas ir bibliotekos veiklos sklaidą bibliotekos įkūrimo 40-ies metų sukakties proga skirta Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus padėka.

Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos Bibliografijos-informacijos skyriaus vyresniajai bibliotekininkei Eglei Tarasevičienei už nuoširdų darbą bei indėlį, įgyvendinant informacinių technologijų procesą bibliotekoje bei bendruomenės informacinio raštingumo ugdymą bibliotekos įkūrimo 40-ies metų sukakties proga skirta Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus padėka.

Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos Bibliografijos-informacijos skyriaus vedėjai Rimai Giržadienei už kraštotyros renginių organizavimą, kultūros paveldo puoselėjimą, bibliotekos garsinimą ir ilgametį atsakingą vadovavimą Bibliografijos-informacijos skyriui skirta Lietuvos Respublikos Seimo padėka.

Šiaulių miesto savivaldybės viešajai bibliotekai už projektą „Komiksų erdvė bibliotekoje" skirta 2017 metų Šiaulių miesto premija už geriausią kultūrinės edukacijos projektą.

Ritai Božienei, Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos „Šaltinėlio" filialo vedėjai, - Lietuvos bibliotekininkų draugijos pirmininkės Jolitos Steponaitienės padėka už ilgametį buvimą Lietuvos bibliotekininkų draugijos Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos skyriaus pirmininke.

Šiaulių miesto savivaldybės viešajai bibliotekai - Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos ir UAB „Asseco Lietuva" padėka už dalyvavimą 2017 metų viešųjų bibliotekų ir jų padalinių (filialų) Metų nominacijos skyrimo konkurse.

Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos „Spindulio" filialui - Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos ir UAB „Asseco Lietuva" padėka už dalyvavimą 2017 metų viešųjų bibliotekų ir jų padalinių (filialų) Metų nominacijos skyrimo konkurse.

Irenai Žilinskienei - Lietuvos Respublikos Seimo nario dr. Stasio Tumėno padėka, tapus geriausia metų bibliotekų vadove Lietuvoje.

2017 metais Irenai Žilinskienei suteiktas Geriausio 2016 metų bibliotekos vadovo vardas. Diplomą įteikė Lietuvos Respublikos Kultūros ministrė Liana Ruokytė-Jonsson.

2017 metais Šiaulių miesto savivaldybės viešajai bibliotekai skirta Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės padėka, už prisijungimą prie „Knygų Kalėdų" akcijos, sutelkusios visą šalį.

2016

Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos „Šaltinėlio" filialo vedėja Rita Božienė tapo geriausia Metų Lietuvos bibliotekininke.

Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos konkurse – Šiaulių miesto savivaldybės viešajai bibliotekai įkūrus Komiksų centrą suteikta nominacija „Originaliausių inovacijų biblioteka 2015"

Irenai Žilinskienei – Lietuvos Vyriausybės pirmininko A. Butkevičiaus padėka už profesionalią ir inovatyvią veiklą.

Irenai Žilinskienei Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos prezidentės padėkos raštas už profesionalumą ir aktyvumą kuriant inovatyvias kultūrines erdves Šiaulių mieste.

Ritai Božienei – 2015 Metų bibliotekininkė. Už netradicinių bibliotekų paslaugų iniciatyvas ir plėtrą, vykdant kultūrinės edukacijos projektus ir skatinant mažųjų šiauliečių kūrybiškumą ir patriotiškumą savo gimtajam miestui. (LBD)

Geriausias 2015 metų LBD skyrius (pirmininkė Rita Božienė) – už iniciatyvas ir originalias idėjas plėtojant Lietuvos bibliotekininkų draugijos veiklą, dėmesingumą skiriamą senjorams bei bibliotekininko profesijos prestižo stiprinimą, didinant bibliotekų ir jų darbuotojų vaidmenį visuomenės gyvenime.

Paskutinį kartą redaguota: 2020-03-02