Apie biblioteką

Informacija apie biblioteką

Apie biblioteką

Šiaulių miesto savivaldybės viešoji biblioteka visiems vartotojams prieinama kultūros, švietimo ir informacijos įstaiga, organizuojanti gyventojų bibliotekinį ir informacinį aptarnavimą.

Bibliotekos tikslai:

  • Kaupti ir saugoti universalų savivaldybės bendruomenės poreikius atitinkantį dokumentų fondą.
  • Teikti gyventojams informacijos ir viešosios interneto prieigos paslaugas.
  • Organizuoti ir užtikrinti Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų bibliotekinį, informacinį aptarnavimą ir prieigą prie įvairių informacijos šaltinių (spausdintinių, elektroninių ir kt.).
  • Vykdyti skaitymo skatinimo, informacinio raštingumo, sociokultūrinės edukacijos, kraštotyros ir kitas su bibliotekų veikla susijusias neformaliojo švietimo programas ir projektus.
  • Didinti kultūros prieinamumą, ugdyti kultūrines žmogaus kompetencijas ir kūrybingumą, teikiamomis paslaugomis prisidėti prie informacinės ir žinių visuomenės plėtros.
Bibliotekoje dirba 55 darbuotojai. Profesionalių bibliotekininkų yra 41. Komplektuojamas universalus dokumentų fondas, atsižvelgiant į savivaldybės istorines tradicijas, ekonominę bei kultūrinę plėtrą, demografinę situaciją bei gyventojų poreikius, pirmenybė teikiama originaliajai, vaikų ir klasikinei literatūrai, bei informaciniams leidiniams.

Bibliotekoje skaito 11 728 skaitytojai. Per metus čia pabuvoja 191 012 tūkst. lankytojų. Jų informaciniams ir kultūriniams poreikiams tenkinti sukauptas 223 668 egz. dokumentų fondas, prenumeruojami 55 pavadinimų periodiniai leidiniai. Bibliotekoje yra 168 kompiuterizuotų darbo vietų, 111 iš jų skirtos skaitytojams.


Biblioteka yra Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos ir Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemos (LIBIS) narė.

Trumpa bibliotekos istorija

1902 m. Šiaulių miesto visuomenei atidaryta pirmoji biblioteka. Jos veikla nutrūko 1914 m., prasidėjus pirmajam pasauliniam karui. 1920 m. pradėta rūpintis viešosios bibliotekos atkūrimu, įsteigta valstybinė viešoji biblioteka, kuri iki 1950 m. buvo vienintelė tokia mieste.

Nuo 1951 m. Šiauliuose prasideda spartesnis masinių bibliotekų augimas: per 25 metus įsteigtos 9 masinės bibliotekos. 1977 m. jos buvo sujungtos į centralizuotą sistemą: sukurtas vieningas bibliotekų tinklas su bendru knygų fondu, etatais ir centralizuotu komplektavimu. 1977 m. liepos 1 d. 2-osios masinės bibliotekos (įkurtos 1951 m.) bazėje buvo įsteigta Šiaulių miesto centrinė biblioteka su 7 skyriais ir 9 filialais. Administracija ir keletas skyrių įsikūrė Tilžės g. 83B.

1990 m., atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, pradėtos organizuoti žymių kraštiečių asmeninių archyvų kraštotyrinės parodos ir jų pristatymai.

1991 m. liepos 1 d. Centralizuotoje bibliotekų sistemoje (CBS) įvyko bibliotekų reorganizacija. Pradėtas knygų fondo pertvarkymas pagal UDK. Centrinės bibliotekos ir jos filialų veiklą pakoregavo.

1995 m. Seimo priimtas Bibliotekų įstatymas. Juo remiantis miesto Centrinė biblioteka pakeitė pavadinimą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Kultūros ministro įsakymu Nr. 244 ir Šiaulių miesto mero potvarkiu Nr. 187, nuo 1995 m. lapkričio 13 d. Šiaulių miesto Centrinė biblioteka vadinama Šiaulių miesto savivaldybės viešąja biblioteka, o jos filialai – savivaldybės viešosios bibliotekos filialais. Bibliotekos buveinė - K. Korsako g. 10, Šiauliai. Bibliotekos skyriai: Skaitytojų aptarnavimo, Bibliografijos-informacijos skyriai (Aido g. 27), Vaikų literatūros skyrius (Gvazdikų takas 8), Dokumentų komplektavimo ir tvarkymo skyrius (K. Korsako g. 10).

1996 m. Šiaulių m. savivaldybės viešosios bibliotekos veikla buvo nukreipta į „Lietuvos respublikos bibliotekų įstatymo" įgyvendinimą. Biblioteka veikia pagal Šiaulių miesto valdybos 1996 03 18 patvirtintus bibliotekos nuostatus ir patvirtintą bibliotekos tinklo modelį. 1996 03 25 patvirtinti savivaldybės viešosios bibliotekos ir bibliotekų – filialų nauji pavadinimai. „Aido" filialas (Aido g. 27), Lieporių filialas (Tilžės g. 36), Rėkyvos filialas (Energetikų g. 7), „Saulės" filialas (K. Korsako g. 10), „Spindulio" filialas (Spindulio g. 5), „Šaltinėlio" filialas (Trakų g. 20A), „Varsos" (Vilniaus g. 38D).

1997 m. vykdant pirmąjį projektą, įkurta Žaisloteka vaikams Vaikų literatūros skyriuje.

Svarbiausi 1998 m. veiklos bruožai, išryškėję bibliotekos veikloje, - kompiuterizacijos pradžia. Naudojant UNICAT programą, 1999 m. pradėtas kurti bibliotekos elektroninis katalogas.

2000 m. įsijungta į Lietuvos integralią bibliotekų sistemą LIBIS. Visi komplektavimo ir katalogavimo procesai buvo kompiuterizuoti. Sukurtas bibliotekos interneto tinklalapis www.smsvb.lt. 2000 m. pirmą kartą Šiaulių savivaldybės viešosios bibliotekos istorijoje įvestas mokamas skaitytojo bilietas, pradėtos teikti kitos mokamos paslaugos.
2001 m. informacijos paslaugų plėtros metai. Bibliografijos-informacijos skyriuje atidaryta interneto skaitykla, pradėtos prenumeruoti duomenų bazės.

2002 m. sausio 1 d. dėl mažo vartotojų skaičiaus panaikintas „Žiburio" filialas. Šiaulių miesto tarybos sprendimu, privatizavus bibliotekos pastatą Tilžės g. 83B, 2005 m. uždarytas „Ragainės" filialas, o administracija, buhalterija, Metodikos ir Ūkinis-techninis skyriai persikėlė į patalpas Lyros g. 13.

2005 m. Skaitytojų aptarnavimo skyriuje įdiegta automatizuota skaitytojų aptarnavimo posistemė, pradėti platinti vieningi LIBIS elektroniniai skaitytojų pažymėjimai.

2006 m. pradėti bibliotekos pastatų remonto darbai, numatyti Bibliotekų renovacijos ir modernizavimo 2003–2013 metų programoje:

2006 m. gautas LR Vyriausybės ir Šiaulių miesto Savivaldybės finansavimas ir renovuotas Vaikų literatūros skyriaus (Gvazdiku takas 8) pastatas;

2007 m. gautas LR Vyriausybės ir Šiaulių miesto Savivaldybės finansavimas ir renovuotas pastatas Aido g. 27, kuriame įsikūrę Skaitytojų aptarnavimo ir Bibliografijos-informacijos skyriai bei „Aido" filialas.

Biblioteka įtraukta į Valstybės investicijų programą 2007-2009 metams. Pagal šią programą Valstybės biudžete buvo numatytos lėšos „Šaltinėlio" filialo pastato (Trakų g. 20A) renovacijai. Remonto darbai buvo atlikti 2007-2008 metais.

2008 m. po bibliotekos patalpų remonto skaitytojus pakvietė sugrįžti „Spindulio" filialas (Spindulio g. 5). 2008 m. valstybės lėšomis suremontuotos ir Lieporių filialo (Tilžės g. 36) patalpos. Lieporių filialas po remonto atidarytas 2009 m.
2008 m. įsijungta į projektą „Bibliotekos pažangai“. Padaliniuose įkurti viešos interneto prieigos (VIP) taškai. 2009 m. pradėti gyventojų kompiuterinio raštingumo mokymai.

2010 m. gegužės 20 d. prie Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos padalinio, esančio Aido g. 27, pastatytas knygų grąžinimo įrenginys. Įdiegta spaudinių užsakymo internetu ir spaudinių rezervavimo paslauga. Vaikų literatūros skyriuje pradėjo veikti klubas „Skaitanti mama".

2012 m. Bibliografijos-informacijos skyriuje pradėjo veikti Senjorų rankdarbių būrelis.

2015 m. vykdant laimėtą projektą įkurtas Komiksų centras „Saulės" filiale ir mobilios Komiksų skaityklos Lieporių, „Šaltinėlio", Rėkyvos filialuose. Vykdomos edukacinės veiklos.

2018 m. įgyvendinant tarptautinį Interreg projektą įkurta Užsienio kalbų skaitykla „Saulės" filiale su 30 darbo vietų savarankiškai mokytis 7 užsienio kalbų ir interaktyvi Šeimų erdvė, kurioje pradėtos teikti naujos paslaugos lankytojams: smėlio ir šviesos spalvų staliukai, šviečiantys stiklo molbertai, xbox žaidimai, interaktyvus mokomasis stalas, 3D spausdintuvas ir kt.

2018 m. Šiaulių miesto savivaldybės viešojoje bibliotekoje ir filialuose - 165 kompiuterizuotos darbo vietos, iš jų 108 skirtos vartotojams, 57 darbuotojams.

Bibliotekos misija ir vizija

Bibliotekos vizija: tapti modernia, šiuolaikiška biblioteka, atitinkančia bendruomenės poreikius.

Bibliotekos misija:
  • kaupti, tvarkyti ir saugoti visą kultūrinę bei istorinę reikšmę turinčią informaciją;
  • sudaryti sąlygas visuomenei naudotis šia informacija;
  • patenkinti bendruomenės informacinius poreikius.

 

Paskutinį kartą redaguota: 2020-03-04